Tiếp tục đi sâu hơn vào cách thức chăm sóc và hoạt động của các farm để bao quát, tiến tới hoàn thiện các chức năng của sản phẩm Công nghệ cho Nông nghiệp Next Farm.

Khảo sát thành công farm tại hợp tác xã Xoài Suối Lớn _ Đồng Nai

Chú Bảo là chủ tịch hợp tác xã Xoài Suối Lớn, một thương hiệu xoài tại Đồng Nai.

Là người đi lên từ hai bàn tay trắng gắn bó với thương hiệu Xoài trái vụ tại Đồng Nai hơn 22 năm, hiện chú đang trực tiếp chăm sóc farm với thương hiệu Xoài Đồng Nai rộng hơn 30Ha. Next Farm nhận được rất nhiều kiến thức cho phát triển dự án. Hơn cả, chúng tôi đã thực sự nhận được nhiều bài học cuộc sống từ con người này, sự quyết tâm, lòng nhiệt huyết, trình độ kỹ thuật từ chú.

_ _ _